Adatvédelmi tájékoztató

A Verzió Film Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 9. II/18., nyilvántartási szám: 01-01-0009587; a továbbiakban: „Verzió”) nagy hangsúlyt fektet személyes adatainak védelmére és arra, hogy a vonatkozó adatvédelmi előírásoknak [beleértve az EU Általános Adatvédelmi Rendelet 2016/679/EU rendelet („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit] maradéktalanul megfeleljünk. Ez az Adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál rendezvényein gyűjtött személyes adatok felhasználására, kezelésére és megőrzésére vonatkozik.

1. Kik vagyunk és mivel foglalkozunk?

Magyarország egyetlen emberi jogi filmfesztiválját 2004 óta évente megszervezzük, következetesen kiállva az emberi méltóság és közös társadalmi ügyeink mellett. Mindezt hazai és nemzetközi dokumentumfilmeken keresztül és a hozzájuk kapcsolódó számos kísérőprogram segítségével: kerekasztal-beszélgetések, közönségtalálkozók, nyílt viták, kiállítások, stb. Workshopok és nemzetközileg elismert szakemberek által vezetett mesterkurzusok szervezésével igyekszünk hozzájárulni emberi jogi ügyeink és a filmszakma közös, nemzetközi fórumának kialakításához, mellyel a hazai dokumentumfilmesek egyedülálló lehetőséget kapnak a nemzetközi vérkeringésbe történő bejutásra.

2. A Verzió elérhetősége

Verzió irodája:
cím: 1051 Budapest, Arany János u. 32.
telefon: +3613273250
e-mail: info@verzio.org
kontaktszemély: Gyureskó Enikő

3. Mely személyekre vonatkozik ez a Tájékoztató?

A Tájékoztató hatálya kiterjed miden olyan személyre – beleértve a 18 és 14 év alatti érintetteket is – akik a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál pályázatára jelentkeznek, vagy rendezvényein részt vesznek.

4. Mit jelentenek az egyes fogalmak, melyek a legfontosabb alapelvek?

4.1. Legfontosabb fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő (jelen esetben a Verzió) nevében személyes adatokat kezel;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza (jelen esetben a Verzió);

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (pl. a honlapon létrehozott fiókhoz történt jogosulatlan hozzáférés);

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

„érintett”: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

4.2 A Verzió adatkezelésére vonatkozó adatvédelmi alapelvek

 A Verzió, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és azok a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek és a Verzió minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

5. Mi a személyes adatok kezelésének célja?

5.1. Kapcsolattartás és információ küldése az általunk szervezett eseményekről. Az adatkezelés célja, hogy e-mail útján értesítést küldjünk a regisztrált látogatóknak a jövőbeli, hasonló eseményeinkről.

5.2. Fénykép és videófelvétel készítése

A rendezvényeken fénykép és videófelvétel készítésére is sor kerül. A videófelvételt a fesztivál honlapján (http://www.verzio.org/), valamint a közösségi médiában történő közzétételéhez használjuk fel. A fényképeket megjelentetjük az éves beszámolókban, a fesztivál honlapján és a közösségi médiában. A jövőbeli programokról szóló események promotálásához felhasználjuk a fényképeket és videófelvételeket, és azokat közzétesszük a honlapon, illetve a közösségi médiában.

5.3. Nyílt nevezési felhívásunkban a nevezett filmekről és készítőikről a szükséges információk begyűjtése, mely tevékenység célja a Verzió Filmfesztivál versenyszekcióinak kialakítása.

A Verzió Filmfesztiválra nevezőket a megadott elérhetőségeken keresztül értesítjük a nevezés eredményéről.

5.4. A Fesztiválprogram filmjeiről és szakmai vendégeiről szükséges információk begyűjtése, mely tevékenység célja a Verzió Filmfesztivál programjainak népszerűsítése, kommunikációja a célközönség felé.

A fesztiválprogramba bekerült filmekről a film jogtulajdonosainak hozzájárulásával információt közlünk a fesztivál honlapján, közösségi média oldalain, valamint nyomtatott kiadványaiban: poszterek, katalógusok, programfüzetek.

A fesztivál szakmai vendégeinek hozzájárulásával rövid szakmai önéletrajzot és portréfotót közlünk róluk a honlapunkon.

A közösségi média alatt az alábbiakat értjük:

Közösségi médium

 

Facebook

https://www.facebook.com/verziofilmfest/

Instagram

https://www.instagram.com/verziofilmfest/

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCLYiUE-X3-BfdgOpRqAmR8w

5.5. Profil létrehozása és filmkölcsönzés

Az ön személyes adatait a Verzió online filmportáljához való csatlakozáskor profilja elkészítése céljából használjuk fel.

Miután beállította profilját, kölcsön tud venni a portálra feltöltött filmeket, amely célból a vásárlással kapcsolatos személyes adatait kezeljük.

6. Milyen személyes adatait gyűjtjük?

A jelen Tájékoztató 5. pontjában meghatározott adatkezelési célból a Verzió az érintettek alábbi személyes adatait kezelheti:

 • név
 • e-mail cím
 • foglalkozás
 • képmás (fénykép, videófelvétel)
 • hangfelvétel (videófelvétel)
 • születési idő
 • nem
 • IP cím
 • vásárlási és fizetési adatok

7. Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja a Tájékoztató 5. pontja szerinti valamennyi adatkezelés esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

A személyes adatokat a Verzió az érintettől gyűjti, ugyanakkor az érintett nem köteles személyes adatokat megadni, továbbá az adatszolgáltatás elmaradása számára nem jár hátrányos jogkövetkezménnyel.

Az érintett a jelen Tájékoztató ismeretében az online regisztrációs űrlapon található,  hozzájárulásra vonatkozó négyezetek kitöltésével adja meg a hozzájárulását személyes adatai jelen Tájékoztató szerinti kezeléséhez.

A 14. életév alatti érintettek: Amennyiben az érintett még nem töltötte be a 14. életévét, a személyes adatai kezeléshez törvényes képviselője (szülei) bármelyike adhatja meg a hozzájárulást, így az érintett személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot a törvényes képviselőnek kell beküldenie.

A 14. és 16. életév közötti érintett: Amennyiben az érintett már betöltötte a 14. életévét, de még nem töltötte be a 16. életévét, a személyes adatai kezeléshez történő hozzájárulásához a törvényes képviselő (szülei) bármelyikének a jóváhagyása szükséges, így a személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulása esetén, a hozzájáruló nyilatkozatot az érintettnek és a törvényes képviselőnek is alá kell írnia.

A 16. életévét betöltött érintett: Amennyiben az érintett betöltötte a 16. életévét, a személyes adatai kezeléshez hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának az érvényességéhez a törvényes képviselőjének a beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, a hozzájárulását maga írhatja alá.

8. Kivel osztjuk meg a személyes adatait?

Az adatokat a Verzió kezeli, és igénybe veszi adatfeldolgozók szolgáltatásait. Adatfeldolgozó a Közép-európai Egyetem és a Verzió által megbízott vállalkozók: az online űrlapkitöltő szolgáltatója (Google LLC), a vendégkoordinátor, az önkéntes koordinátor, a szakmai programok koordinátora, a videósok, a fotósok, a kommunikációs vezető és a közösségi média felelős. Az adatfeldolgozókkal minden esetben szerződést kötünk, így biztosítva az adatkezelés biztonságát. Az adatfeldolgozók aktuális névsora a Stáb menüpont alatt olvasható, visszamenőleg pedig a Korábbi Verziók / Szervezők menüpont alatt.

Igénybe vesszük a SHIFT72 Limited online platformszolgáltatót is adatfeldolgozóként az online filmkölcsönzési oldal szolgáltatása érdekében. SHIFT72 Limited további al-adatfeldolgozókat vehet igénybe, amikor kezeli a személyes adatait.

9. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

9.1. Kapcsolattartás és információ küldése az általunk szervezett eseményekről

A 5.1. pontban meghatározott adatkezelési cél tekintetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legfeljebb 5 (öt) évig.

9.2. Fénykép és videófelvétel készítése

A 5.2. pont szerinti adatkezelési cél esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legfeljebb 5 (öt) évig.

9.3. Nevezett filmek információi

A 5.3. pont szerinti adatkezelési cél esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legfeljebb 5 (öt) évig.

9.4. A Fesztiválprogram információi

A 5.4. pont szerinti adatkezelési cél esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén a visszavonástól számított legkésőbb 25 (huszonöt) napig kezeljük még személyes adatait - feltéve, ha az adatkezelésnek más jogalapja nincs – a technikai műveletek elvégzése érdekében.

A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően töröljük a személyes adatait.

9.5. Profil létrehozása és filmkölcsönzés

A 5.5. pont szerinti adatkezelési cél esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. A vásárláshoz kapcsolódó 5.5 pont szerinti adatok esetében az adatokat 8 (nyolc) évig őrizzük meg kötelező adójogi és számviteli kötelezettségünkből fakadóan.

Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén a visszavonástól számított legkésőbb 25 (huszonöt) napig kezeljük még személyes adatait - feltéve, ha az adatkezelésnek más jogalapja nincs – a technikai műveletek elvégzése érdekében.

A fentiekben meghatározott időtartam elteltét követően töröljük a személyes adatait.

10. Harmadik országba történő adattovábbítás

A Verzió Új-Zélandra továbbítja a személyes adatokat a személyes adatok védelmének Új-Zéland által biztosított szintje megfelelőségének a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján történő megállapításáról szóló, 2012. december 19. napján kelt Bizottság Végrehajtási Határozat alapján.

11. Milyen jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Verzió által kezelt személyes adatai tekintetében

 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;
 2. a személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. a személyes adatok törlését kérje;
 4. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
 5. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
 6. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 11.6 pont);
 7. amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. A Verzió indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben a Verzió nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatás nyújt az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet a Verzió válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A Verzió minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

11.1. Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy Verziótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő információkra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Verzió közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

11.2. Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Verzió indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

11.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Verzió indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték vagy más módon kezelik;
 2. ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön a GDPR 21. cikke szerint tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. ha a személyes adatokat a Verzió jogellenesen kezelte;
 5. ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

A személyes adatot a Verzió nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

11.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Verzió korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Verzió ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Verziónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról a Verzió előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

11.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Verzió jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Verzió a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

11.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat a Verzió közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 1. az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

11.7. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak?

Amennyiben Ön nem ért egyet a Verzió válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bármely egyéb a GDPR szerinti felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulhat.

12. Személyes adatainak biztonsága

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy biztonságosan és körültekintően kezeljük személyes adatait. Minden adatot biztonságosan, a vonatkozó adatvédelmi tárgyú törvényeknek és a belső adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezelünk és tárolunk. Adatait nem adjuk el más szervezeteknek.

13. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

A Verzió megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben a Verzió a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról a Verzió mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

Kelt: Budapest, 2020. november 2.